MHS potpisao ugovor sa Mercator BH

Mercator BH d.o.o. i MHS d.o.o. sklopili su ugovor o poslovnoj saradnji, čiji je predmet usluga distribucija neadresiranih pošiljki na području Federacije BiH. Mercator BH, angažirajući MHS kao licenciranu kompaniju za pružanje ove vrste usluga od strane Regulatorne agencije za saobraćaj/promet BiH, svrstava se u red kompanija koje striktno poštuju zakonsku legislativu BiH.

Mogućnost, način i procedure pružanja ove usluge regulirani su Zakonom o poštama BiH i Zakonom o poštanskom prometu FBiH u dijelu koji tretira i definira univerzalne poštanske usluge.

Sve navedeno dokazuje kontinuitet poslovne orijentacije ove kompanije od samog ulaska na tržište BiH, koja podrazumijeva poslovanje u skladu sa važećim propisima i zakonima u BiH. Snažna infrastruktura i razvijena distribucijska mreža garantuje kvalitet usluge i najkraći mogući rok za distribuciju u uslovima i na način koji zadovoljava najmodernije evropske i svjetske zahtjeve i standarde.